VĪZIJA

Veicināt biogāzes un biometāna nozares attīstību Latvijā, sniedzot ieguldījumu oglekļa neitrālas ekonomikas izveidē Eiropā līdz 2050. gadam. 


MISIJA

 Īstenot un nodrošināt biogāzes un biometāna kā atjaunojamās enerģijas ieviešanu Latvijā, veicinot apkārtējās vides aizsardzību un klimata pārmaiņu novēršanu


STATŪTI